Apartats 

1.- Introducció
2.- Atracció turística
3.- Del global al local
4.- Postmodernisme i allò local

5.- Turisme exòtic i interactivitat

Bases teòriques

Orientalisme
Els exemples

Annex

Imatges i mirada
Comentaris i opinions